Стручно образование

Стручното оспособување во Секторот Шумарство и обработка на дрво со четиригодишно траење на образованието, во нашето училиште  опфаќа две квалификации, распределени во три паралелки и тоа :

Eдна  Техничар за пејзажен дизајн  и две Техничар за мебел и ентериер.

Наставната програма е модуларно дизајнирана со зголемен број часови практична настава.

Техничар за мебел и енетриер

Техничарот за мебел и енетриер е оспособен за вршење на следниве работи и работни задачи:

 • планира, следи и организира работни процеси во изработка на финални

производи од дрво;

 • ракува со алатите, машините, уредите и опремата;
 • рационално користи, чува и одржува опрема;
 • открива и отстранува дефекти кај машините и уредите;
 • изработува финални производи;
 • применува современи технологии за производство на финални производи;
 • користи комјутерска технологија;
 • препознава грешки кај дрвото;
 • дизајнира проекти за мебел и ентериер;
 • креира финални производи;
 • го снима просторот и графички го претставува за ентериерно уредување;
 • води мал бизнис.
 • Се вработува во фабрики за производство на мебел, проектантски бироа за мебели ентериер, салони за мебел, води сопствен мал бизнис итн.

Техничар за мебел и ентериер

Покрај општо образовните предмети, учениците кои го избрале ова подрачје ќе ги изучуваат следните стучни предмети:

Во прва година изучуваат:

 • Современи технологии на економските сектори на пазарот на труд
 • Техничко цртање со нацртна геометрија
 • Машини и алати
 • Анатомија со технички својства на дрвото

Во втора година изучуваат:

 • Материјали
 • Машини и алати за мебел и ентериер
 • Технологија на изработка на мебел и ентериер
 • Елементи на дрвни конструкции
 • Дизајн на мебел и ентериер

Во трета година изучуваат:

 • Машини и алати за мебел и ентериер
 • Технологија на изработка на мебел и ентериер
 • Конструкции на мебел и ентериер
 • Проектирање на мебел и ентериер
 • Математика (изборен предмет)
 • Физика (изборен предмет)
 • Реставрација и конзервација на мебел(изборен предмет)
 • Стилови на мебел (изборен предмет)
 • Индустриски дизајн (изборен предмет)

Во четврта година изучуваат:

 • Проектирање на мебел и ентериер
 • Техничка подготовка на производство
 • Економика и организација на секторот Шумарство и обработка  на дрво
 • Математика (изборен предмет)
 • Физика (изборен предмет)
 • Индустриски дизајн(изборен предмет)
 • Дрвна биомаса (изборен предмет)

Техничар за пејзажен дизајн

Во прва година изучуваат:

 •                   Современи технологии на економските сектори на пазарот на труд
 •                   Техничко цртање со нацртна геометрија
 •                   Машини и алати

Во втора година изучуваат:

 •                   Дендрологија
 •                   Анатомија на дрвото
 •                   Екоклиматологија
 •                   Подигање и нега на зелени површини

Во трета година изучуваат:

 •                   Подигање и нега на зелени површини
 •                   Расадничарство
 •                   Педологија со петрографија
 •                   Урбана дендрологија
 •                   Цвеќарство
 •                   Математика(изборен предмет)
 •                   Биологија(изборен предмет)
 •                   Хемија(изборен предмет)
 •                   Животна средина и одржлив развој(изборен предмет)
 •                   Лековити и зачински растенија(изборен предмет)

Во четврта година изучуваат:

 •                   Расадничарство
 •                   Заштина на растенија
 •                   Проектирање на зелени површини
 •                   Биодекорација
 •                   Историја на паркова уметност
 •                   Математика(изборен предмет)
 •                   Биологија(изборен предмет)
 •                   Хемија(изборен предмет)
 •                   Економика и организација (изборен предмет)