Наставни Програми

Во прва година сите ученици  ги изучуваат истите предмети , освен вториот странски јазик.

Во втора година сите ученици ги изучуваат истите предмети, освен вториот странски јазик и изборен предмет кои го избираат од листата на изборни предмети за втора година. Таа листа се состои од следните изборни предмети:

  • Латински јазик,
  • Говорење и пишување,
  • Етика,
  • Информатичка технологија,
  • Елементарна алгебра,
  • Елементарна алгебра
  • геометрија.

Во трета година учениците покрај задолжителните предмети за трета година гимназиско образование, имаат изборни предмети од избраното подрачје во прва година.

изучуваат:

Вовед во право

Социологија

Латински јазик

изучуваат:

Етика

Педагогија

Социологија

изучуваат:

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија

Алгебра

Програмски јазици

изучуваат :

Програмски јазици

Географија

Латински јазик

Во четврта година учениците покрај задолжителните предмети за четврта година гимназиско образование, имаат изборни предмети од избраното подрачје во прва година.

изучуваат :

Математичка анализа

Програмски јазици

Физика

изучуваат:

Физика

Хемија

Биологија

изучуваат:

Економија

Менаџмент

Логика

Историја

изучуваат:

Социологија

Филозофија

Историја

Психологија

изучуваат:

Италјански јазик

Латински јазик

Психологија

Компаративна книжевност