За училиштето

Историјат

Училиштето е изградено во 1964 година по  катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година, како помош од Бугарската Влада. Во него се образувани ученици од гимназиска струка се до 1984 година кога започнуваат реформите во образованието…

Наставен кадар

Повеќе за нашиот наставен кадар…

Наставни Програми

Во прва година сите ученици  ги изучуваат истите предмети, освен вториот странски јазик

Гимназиско Образование

Учениците кои учат гимназиско образование се распоредени во седум паралелки во секоја година . Секоја паралелека може да брои максимум до 34 ученици…

Стручно Образование

Стручното оспособување во Секторот Шумарство и обработка на дрво со четиригодишно траење на образованието, во нашето училиште  опфаќа две квалификации, распределени во три паралелки…

Тригодишно Стручно Образование

Согласно Законот за стручно образование и обука, во СУГС “Георги Димитров” постојат два вида на стручно образование и обука…