Стручни соработници:

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Психолог

Цветанка Рангелова

Педагог

Мери Стаменковска

Дефектолог

Наставен кадар

Лидија Бошковска

Македонски јазик и литература

Наташа Ацевска

Македонски јазик и литература

Виолетка Стојановска

Македонски јазик и литература

Данијела Николиќ

Македонски јазик и литература

Емилија Туфа

Македонски јазик и литература

Лиле Новевска

Македонски јазик и литература

Марина Иванова

Македонски јазик и литература

Злата Порчиќ

Македонски јазик и литература

Валентина Т. Петковиќ

Англиски јазик

Билјана Велкова

Англиски јазик

Јасна Станковиќ

Англиски јазик

Весна Аврамовска

Англиски јазик

Елена Димитриовска

Англиски јазик

Билјана Георгиевска

Англиски јазик

Билјана Пејовска

Германски јазик

Марија Крепиева

Германски јазик

Јулијана Јозиќ

Француски јазик

Александра Ристовска

Италијански јазик

Ленче Мишова

Латински

Билјана Пејовска

Германски јазик

Марија Крепиева

Германски јазик

Анита Сталевска

Германски јазик

Ирена Мироска

Германски јазик

Светлана Аспровска Тодоровиќ

Германски јазик

Елена Павлов

Математика

Валентина Анастасова

Математика

Ана Костовска

Математика

Атина Бабовиќ

Математика

Адемина Амзоска

Математика

Марија Патчева

Математика

Николина И. Котевска

Психологија

Милена Симоска

Педагогија

Александар Давидовски

Вовед во право

Наташа Кочоска

Физика

Елена Влахова

Физика

Маја Конева

Физика

Моника Пешевска

Физика

Верица Јакимовиќ

Хемија

Нада Јанковиќ

Хемија

Маргарита Грнчиштанова

Хемија

Сузана Тунтева

Биологија

Ружица Момиќ

Биологија

Сандра Трпчевска

Биологија

Сузана Димитриевска

Историја

Марина Левајковска

Историја

Ирена Неделковска

Историја

Надица П. Цветковска

Информатика

Данијела Ѓорѓевиќ

Информатика

Викторија Сарвановска

Информатика

Викторија К. Кожеска

Географија

Лилјана Војнеска

Географија

Ристо Чулев

Филозофија

Трајче Серафимовски

Филозофија

Љупчо Костадиновски

Бизнис и претприемништво

Весна Петрова

Бизнис и претприемништво

Надица Т. Јанева

Социјологија

Елена Ташева

Социјологија

Данило Станковиќ

Музичка уметност

Јасмина Беличанска

Музичка уметност

Марјан Стојановски

Спорт и спортски активности

Жанина Јаневска

Спорт и спортски активности

Бојан Маневски

Спорт и спортски активности

Ирена Витина

Спорт и спортски активности

Владимир Пејковски

Спорт и спортски активности

Саша Цветковски

Спорт и спортски активности

Катерина Пренкова

Стручни предмети

Горан Дејановиќ

Стручни предмети

Силвана Петковска

Стручни предмети

Снежана Арсевска

Стручни предмети

Елена Андонова

Стручни предмети

Ивона Гиевска

Стручни предмети

Оливер Стојановски

Стручни предмети

Александар Ѓорѓиевски

Стручни предмети

Тања Ананиева

Стручни предмети

Добри Петровиќ

Стручни предмети

Елена П. Шентовски

Стручни предмети