Директор

Саша Стоименов


Стручна служба

Педагог Цветанка Рангелова

Психолог Светлана Аспровска Тодоровиќ

Дефектолог Мери Стаменковска

Библиотекар Маја Темелковска

Наставници


Актив по македонски јазик и литература

Наташа Ацевска

Злата Порчиќ

Лиле Новевска

Емилија Туфа

Данијела Николиќ

Виолетка Стојановска

Марина Иванова

Лидија Бошковска

Актив по странски јазици

Марија Саракинов

Соња Јолевска

Билјана Велкова

Јасна Станковиќ

Светлана Караѓозова

Весна Аврамовска

Билјана Георгиевска

Јулијана Јозиќ

Билјана Пејовска

Марија Крепиева

Анита Сталевска

Ирена Мироска

Мартина Јовановска

Дијана Виденовиќ

Ленче Мишева

Актив по математика и информатика

Ана Костовска

Марија Илиевска

Весна Т. Стаменковска

Јасмина Маркоска

Атина Бабовиќ

Елена Трајковска

Катерина Георгиевска

Надица П. Цветковска

Данијела Ѓорѓевиќ

Моника КолевскаАктив по природни науки

Марија Велевска

Наташа Кочоска

Дафина Шекутковска

Елена Влахова

Сузана Тунтева

Ружица Момиќ

Маргарита Динева

Верица Јакимовиќ

Маргарита Грнчиштанова

Нада Јанковиќ

Елеонора Дамовска

Лилјана Војнеска

Актив по општествени науки

Сузана Димитриевска

Марина Левајковска

Ирена Неделковска

Надица Т. Јанева

Виолета Боглева

Ристо Чулев

Трајче Серафимовски

Љупчо Костадиновски

Весна Петрова

Актив по културно - спортски активности

Марјан Стојановски

Жанина Јаневска

Бојан Маневски

Владимир Пејковски

Бранко Аврамовски

Саша Цветковски

Маријана М. Симовска

Лидија Г. Пејковска

Данило Станковиќ

Јулија Карамитрова Огненовска

Актив по стручни предмети од дрвопреработувачка и шумарска струка

Марија Аврамовски

Александар Ѓорѓиевски

Елена Андонова

Делчо Марковски

Ивона Гиевска

Оливер Стојановски

Катерина Пренкова

Горан Дејановиќ

Силвана Петковска

Снежана Арсевска

Марија Симоновска